นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิไล

                         ------------------------------------------

  • รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้้งที่ 1 ปี 2563
  • รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
  • รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
  • รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
  • รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
                            ---------------------------------------


                    --------------------------------------

  • รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
  • รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565