นายสุรเชษฐ์ คะดุน
นายกเทศมนตรี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม