นายสุรเชษฐ์ คะดุน
นายกเทศมนตรี
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ก.ย. 60 งานประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลศรีวิไล

แหล่งน้ำหนองจันทร์ กองการศึกษา
12 ก.ย. 60 โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา กองสวัสดิการสังคม