นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น