นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
***********************************************
          มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

********************************************************
 
รายงานผลการดำเนินงาน การป้องกันการทุจริตประจำปี