นายสุรเชษฐ์ คะดุน
นายกเทศมนตรี
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตำบลศรีวิไล 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส