นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
คำสั่งเทศบาลตำบลศรีวิไล
1.คำสั่งเทศบาลตำบลศรีวิไล ที่ 306/2562
เรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน2.คำสั่งเทศบาลตำบลศรีวิไล ที่ 307/2562
เรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน


3.คำสั่งเทศบาลตำบลศรีวิไล ที่ 174/2564
เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล รองปลัดฯ ปฏิบัติราชการแทน