นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
นโยบายการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
(แถลงต่อต่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิไล  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564)

 
1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 จะเร่งดำเนินการงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนหนทาง และระบบระบายน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีวิไล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
2.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะชุมชน ถนนสายหลัก – สายรอง ให้ครอบคลุมทั่วถึง โดยเน้นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
2.3 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึง
2.4 จัดให้มีระบบกล้องวงจรปิด CCTV ที่มีความทันสมัย ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาให้สะอาด ปลอดภัย เพียงพอ ทั่วถึง เพื่อให้ผู้บริโภคพึงพอใจ

2.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานและจัดการศึกษาของชาติ เพื่อให้เยาวชนทุกระดับ “เก่ง ดี มีความสุข” และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาของเยาวชน ประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มอายุเพื่อกระตุ้นให้ออกกำลังกายเป็นการสร้างสุขภาพ ห่างไกลโรค และห่างไกลยาเสพติด
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เช่น ประเพณีงานบุญกวนข้าวทิพย์ งานบุญมหาชาติ งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีสงกรานต์ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประเพณีแข่งขันเรือยาว ประเพณีแข่งขันลอยกระทง ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ฯลฯ ให้คงอยู่สืบไป

3.นโยบายด้านสาธารณสุขสังคม และสิ่งแวดล้อม

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการควบคุม และป้องกันโรคระบาดต่างๆ   ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคที่เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้การดูแลสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม และจัดงบประมาณเพื่ออุดหนุนกิจกรรมอย่างเพียงพอ
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกลุ่มสตรี ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ชมรมผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
3.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะฯ และแหล่งน้ำหนองจันทน์ ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกาย อย่างปลอดภัยและสวยงามให้กับประชาชน
3.5 จัดให้มีอุปกรณ์ออกกำลังกายในที่สาธารณะฯ อย่างเพียงพอ
3.6 รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย และรณรงค์สร้างวินัยรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ เช่น บริเวณบ้าน ซอย ถนน เป็นต้น
3.7 จัดให้มีระบบเก็บขนขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
3.8 ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
3.9 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

                   4.1 ส่งเสริมให้มีโครงการฝึกอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันเพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
                   4.2 จัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้าตามฤดูกาล (OTOP) ตามเส้นทางการท่องเที่ยว หรือสถานที่เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน
                   4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

5. นโยบายด้านอื่นๆ

                   5.1 จัดตั้งสายด่วน “เทศบาลศรีวิไล เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ 24 ชั่วโมง”
                   5.2 จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางการสื่อสารข่าวสารอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างเทศบาลตำบลศรีวิไลกับประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง