นายสุรเชษฐ์ คะดุน
นายกเทศมนตรี
นโยบายการพัฒนา
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
(แถลงต่อต่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิไล  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554)

1. นโยบายเร่งด่วน
1.1 ปรับปรุงคุณภาพน้ำ  เพิ่มกำลังการผลิต และขยายระบบน้ำประปาให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค  ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล
 
2.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 พัฒนาระบบโครงการถนนให้ทั่วถึงซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด  บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
2.2ส่งเสริมประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยงานองค์การอื่นๆจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสู่เทศบาลตำบลศรีวิไลอย่างเป็นระบบ
2.3 ขยายเขตไฟฟ้า  ในเขตชุมชนให้ทั่วถึง
 
 3.นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษาทุกระดับในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ในการออกกำลังกายของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเด็กก่อนวัยเรียน

4. นโยบาย ด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีวัฒนธรรมภายในเทศบาลตำบลศรีวิไลที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมทั้งในระดับตำบลศรีวิไล และระดับอำเภอ 

5.นโยบายด้านสาธารณสุข
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตเทศบาลศรีวิไลอย่างทั่วถึง
5.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและพลานามัย
5.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การรักษาพยาบาล  การเฝ้าระวังโรค
5.4 ส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพของประชาชนที่เจ็บป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยจะส่งผล
      ต่อความยั่งยืนในคุณภาพชีวิตของประชาชน

6.นโยบายด้านสังคมและการบริการ
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพสตรีกลุ่มแม่บ้านเด็กเยาวชนคนชราและคน
      พิการภายในเทศบาลตำบลศรีวิไลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6.2 ร่วมประสานส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการแก่เด็กคนชราคนพิการและ
      ผู้ด้อยโอกาสในเทศบาลตำบลศรีวิไล
6.3 ประสานงานกับองค์กรต่างๆเพื่อช่วยเหลือและดูแลให้ความร่วมมือแก่สตรีเด็ก
      เยาวชนคนชราและคนพิการภายในเทศบาลตำบลศรีวิไล

7. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.1 จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและเพิ่มขีด
      ความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆอย่างต่อเนื่อง
7.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.3 จัดให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย  และสามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงทีให้กับหน่วยบรรเทา
      สาธารณภัย  

8. นโยบายด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ทันสมัยโปร่งใสใส่ใจชุมชน
8.1 พัฒนาบุคลากรข้าราชการลูกจ้างของเทศบาลตำบลศรีวิไลให้มีพลานามัยที่
      สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจมีความรู้ความสามารถพร้อมสำหรับการบริหารและบริการประชาชน
8.2 พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้ทันสมัยรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดโดยยึดหลัก
      “ธรรมาภิบาล”โปร่งใสตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบและประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
8.3 พัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลฯองค์การบริหารส่วน
      ตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและองค์กรเอกชน
8.4 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาชนในเทศบาลตำบลศรีวิไลให้มี
      ความเข้มแข็ง
8.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน