นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
คู่มือประชาชน

ดาวน์โหลดคู่มือประชาชนเทศบาลตำบลศรีวิไล2558 ทั้งหมด คลิ๊ก


ระบบรายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ของเทศบาลตำบลศรีวิไล

1)   การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์

2)   การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์

3)   การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

4)   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1  ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

5)   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2  ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

6)   การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

7)   การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

8)   การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1  ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

9)   การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

10)   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)

11)   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

12)   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

13)   การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

14)   การขอหนังสือรับรองการเกิดตามาตรา201

15)   การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

16)   การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่

17)   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

18)   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

19)   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

20)   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

21)   การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

22)   การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

23)   การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

24)   การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

25)   การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล

26)   การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

27)   การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13

28)   การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

29)   การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

30)   การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499

31)   การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

32)   การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

33)   การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

34)   การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

35)   การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

36)   การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

37)   การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

38)   การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

39)   การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

40)   การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

41)   การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

42)   การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

43)   การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

44)   การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

45)   การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

46)   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

47)   การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

48)   การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

49)   การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

50)   การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

51)   การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

52)   การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

53)   การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

54)   การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

55)   การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1)

56)   การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง