นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน


นายภคิน  พินิจมนตรี
ปลัดเทศบาลนายภัทรพงษ์ โพธิจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ