นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  • การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

      1. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อน 
เรื่องจริยธรรม

      2. การจัดทำแนวปฏิบัติ Do's & Don'ts ในการพฤติตนทางจริยธรรม
      3. กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของเทศบาลตำบลศรีวิไล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566