นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
เทศบัญญัติ