นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
ประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิไล เรื่องช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


ระกาศเทศบาลตำบลศรีวิไล เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์    


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ