นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
แผนการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565


แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566-2570