นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
กองสวัสดิการสังคม

นางเบญจวรรณ จันทร์โท
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวสุภาณี  เดชเมือง
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์


นางสุปราณี  พันพิลา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายสุทธิพงษ์ ทิพวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน