นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566  รอบ 6 เดือน( 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 )


*********************************************

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิไล เรื่อง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิไล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564– 30กันยายน 2565)