นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม