นายสุรเชษฐ์ คะดุน
นายกเทศมนตรี
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิไล พ.ศ. 2561-2564


วิสัยทัศน์

                   “เทศบาลน่าอยู่                        ควบคู่การศึกษา
                    วัฒนธรรมล้ำค่า                      พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
                   บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี        เศรษฐกิจดีถ้วนหน้า
                          ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัด     
1.       การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
2.       พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
3.       พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
4.       รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
1.       การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.       การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.       การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.       การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
5.       การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.       การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.       การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
8.       การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิไล
1.       การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.       การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.       การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.       การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
5.       การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.       การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.       การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
 
พันธกิจ
1.       ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้ได้
          มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2.       ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
3.       ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบ
4.       ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.       เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6.       ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.       ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
 
เป้าประสงค์
1.       พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2.       ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.       ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.       ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย
5.       มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี และยั่งยืน
6.       อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.       องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้