นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
กองคลัง

นางสาวพิศมัย ดีเมืองโขลง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวพิชญาภร  สาโสภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลังนักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสาวมณีรัตน์  นิยมสัตย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นายทนงค์ อุณาศรี 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นายสุกฤษ์ รักษาจัด
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน