นายสุรเชษฐ์ คะดุน
นายกเทศมนตรี
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงฆ๋าสัตว์เทศบาลตำบลศรีวิไล ครั้งที่ 2 (28 ก.ย. 61 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 (25 ก.ย. 61 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง หมู่ที่ 6 (25 ก.ย. 61 | อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (10 ก.ย. 61 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ซอยชุมพร 4 หมู่ที่ 2 (10 ก.ย. 61 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิไล เรื่อง ประมูลราคาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลศรีวิไล ประจำปี 2562 (07 ก.ย. 61 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิไล เรื่อง ประมูลราคาเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลศรีวิไล ประจำปี 2562 (07 ก.ย. 61 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (หน้าสถานีตำรวจภูธรศรีวิไล) หมู่ที่ 1 (30 ส.ค. 61 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายศรีวิไล-ชุมภูทอง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 61 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา 7,8 หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ส.ค. 61 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลศรีวิไล (01 ส.ค. 61 | อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถยนต์ 4 ประตู (18 ก.ค. 61 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานประกอบกิจกรรมงานกีฬา หมู่ที่ 4 (08 มิ.ย. 61 | อ่าน 43 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด (30 พ.ค. 61 | อ่าน 77 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองจันทน์ 6 หมู่5 และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ชุมพร22 หมู่ 2 (16 พ.ค. 61 | อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 1 (16 พ.ค. 61 | อ่าน 49 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิไล2 (20 มี.ค. 61 | อ่าน 86 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 3,5,11 และ หมู่ที่ 12 (19 มี.ค. 61 | อ่าน 78 ครั้ง)
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1ตัน (15 มี.ค. 61 | อ่าน 73 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 เชื่อมหมู่ที่4 (02 มี.ค. 61 | อ่าน 92 ครั้ง)