นายสุรเชษฐ์ คะดุน
นายกเทศมนตรี
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองจันทน์ 6 หมู่5 และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ชุมพร22 หมู่ 2 (16 พ.ค. 61 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 1 (16 พ.ค. 61 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิไล2 (20 มี.ค. 61 | อ่าน 47 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 3,5,11 และ หมู่ที่ 12 (19 มี.ค. 61 | อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1ตัน (15 มี.ค. 61 | อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 เชื่อมหมู่ที่4 (02 มี.ค. 61 | อ่าน 59 ครั้ง)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการขุดลอกแต่งขยะลงบ่อพร้อมขนทิ้งและเกรดกลบ (02 ก.พ. 61 | อ่าน 65 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง โคงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล หมู่ที่ 4,6 (17 ม.ค. 61 | อ่าน 58 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 8- ห้วยวังเดือนห้า หมู่ที่ 3 (08 ม.ค. 61 | อ่าน 62 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการ จัดชื้อชุดธงพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และธงชาติประดับเสาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์เหล็กติดจับเสาไฟฟ้า (05 ม.ค. 61 | อ่าน 67 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยใหม่พัฒนา 14 หมู่ที่ 4 (19 ธ.ค. 60 | อ่าน 63 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยคำประเสริฐ 2 หมู่ที่ 10 (18 ธ.ค. 60 | อ่าน 65 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคำประเสริ็ฐ 7 หฒุ่ที่ 10 (18 ธ.ค. 60 | อ่าน 62 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ซอยรุ่งเรือง 4 หมู่ 11 - ซอยสามัคคี5 หมู่ 3 (29 พ.ย. 60 | อ่าน 67 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11 (กลุ่มที่2) (28 พ.ย. 60 | อ่าน 53 ครั้ง)
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมขยายผิวจราจร(ถนนศรีวิไล-นาแสง) (28 พ.ย. 60 | อ่าน 57 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (17 พ.ย. 60 | อ่าน 66 ครั้ง)
ประการราคากลางโครงการปรับปรุงศาลหลักเมือง หมู่ที่12 (15 พ.ย. 60 | อ่าน 71 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยใหม่พัฒนา 11 หมู่ที่ 4 (10 พ.ย. 60 | อ่าน 74 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล หมู่ที่ 5,6 และ 8 (10 พ.ย. 60 | อ่าน 56 ครั้ง)