นายสุรเชษฐ์ คะดุน
นายกเทศมนตรี
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (17 พ.ย. 60 | อ่าน 1 ครั้ง)
ประการราคากลางโครงการปรับปรุงศาลหลักเมือง หมู่ที่12 (15 พ.ย. 60 | อ่าน 2 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยใหม่พัฒนา 11 หมู่ที่ 4 (10 พ.ย. 60 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล หมู่ที่ 5,6 และ 8 (10 พ.ย. 60 | อ่าน 5 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาคร 5 (สายทาง ซ.สาคร5 - บ.นาทราย) หมู่ที่ 6 ภายในเขตเทศบาลศรีวิไล (07 พ.ย. 60 | อ่าน 10 ครั้ง)
โครงการ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลศรีวิไล 1 (บ้านหนองจันทร์) (30 ต.ค. 60 | อ่าน 4 ครั้ง)
โครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (30 ต.ค. 60 | อ่าน 5 ครั้ง)
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายศรีวิไล-ชุมภูทอง (ช่วงที่ ๒ ต่อจากของเดิม)ภายในเขตเทศบาลศรีวิไล (18 ส.ค. 60 | อ่าน 11 ครั้ง)
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องวัดมุมแบบอิเล็กโทรนิกส์ (ระบบอัตโนมัติ) (15 ส.ค. 60 | อ่าน 18 ครั้ง)
ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสามัคคี ๑๓ หมู่ ๓ (01 ส.ค. 60 | อ่าน 17 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด (หลังคาโค้ง) (25 ก.ค. 60 | อ่าน 27 ครั้ง)
โครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล ซอยชุมภูพร ๑๙ หมู่ ๒ (19 ก.ค. 60 | อ่าน 13 ครั้ง)
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายซอยสาคร๕ (17 ก.ค. 60 | อ่าน 18 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยสามัคคี๑๐ หมู่๓ ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล (17 ก.ค. 60 | อ่าน 11 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยสามัคคี๘ หมู่๓ ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล (17 ก.ค. 60 | อ่าน 16 ครั้ง)