นายสุรเชษฐ์ คะดุน
นายกเทศมนตรี
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการขุดลอกแต่งขยะลงบ่อพร้อมขนทิ้งและเกรดกลบ (02 ก.พ. 61 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง โคงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล หมู่ที่ 4,6 (17 ม.ค. 61 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 8- ห้วยวังเดือนห้า หมู่ที่ 3 (08 ม.ค. 61 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการ จัดชื้อชุดธงพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และธงชาติประดับเสาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์เหล็กติดจับเสาไฟฟ้า (05 ม.ค. 61 | อ่าน 13 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยใหม่พัฒนา 14 หมู่ที่ 4 (19 ธ.ค. 60 | อ่าน 13 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยคำประเสริฐ 2 หมู่ที่ 10 (18 ธ.ค. 60 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคำประเสริ็ฐ 7 หฒุ่ที่ 10 (18 ธ.ค. 60 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ซอยรุ่งเรือง 4 หมู่ 11 - ซอยสามัคคี5 หมู่ 3 (29 พ.ย. 60 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11 (กลุ่มที่2) (28 พ.ย. 60 | อ่าน 9 ครั้ง)
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมขยายผิวจราจร(ถนนศรีวิไล-นาแสง) (28 พ.ย. 60 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (17 พ.ย. 60 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประการราคากลางโครงการปรับปรุงศาลหลักเมือง หมู่ที่12 (15 พ.ย. 60 | อ่าน 23 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยใหม่พัฒนา 11 หมู่ที่ 4 (10 พ.ย. 60 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล หมู่ที่ 5,6 และ 8 (10 พ.ย. 60 | อ่าน 16 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาคร 5 (สายทาง ซ.สาคร5 - บ.นาทราย) หมู่ที่ 6 ภายในเขตเทศบาลศรีวิไล (07 พ.ย. 60 | อ่าน 20 ครั้ง)
โครงการ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลศรีวิไล 1 (บ้านหนองจันทร์) (30 ต.ค. 60 | อ่าน 16 ครั้ง)
โครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (30 ต.ค. 60 | อ่าน 10 ครั้ง)
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายศรีวิไล-ชุมภูทอง (ช่วงที่ ๒ ต่อจากของเดิม)ภายในเขตเทศบาลศรีวิไล (18 ส.ค. 60 | อ่าน 19 ครั้ง)
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องวัดมุมแบบอิเล็กโทรนิกส์ (ระบบอัตโนมัติ) (15 ส.ค. 60 | อ่าน 30 ครั้ง)
ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสามัคคี ๑๓ หมู่ ๓ (01 ส.ค. 60 | อ่าน 25 ครั้ง)