นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
ตราสัญลักษณ์