นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
                   --------->>>> 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                   --------->>>> การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                   --------->>>> การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
                                                  1.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) 
                                         
                   --------->>>> การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
                                                  1.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลวนท้องถิ่น (หมวด 5 )
                   --------->>>> การพัฒนาบุคลากร
                                                  1.แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลศรีวิไล ประจำปี พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566
                   --------->>>> การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
                                                  1.ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558
                                                  2.ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิไล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
                                                  3.ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิไล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
                   --------->>>> การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ     
                                                  1. ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิไล เรื่องหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิไล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                         

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
                   --------->>>> รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
                   --------->>>> รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564