นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
สมาชิกสภาเทศบาล