นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
กองการศึกษา


นางนนทนัดดา คื้มยะราช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา



นางสุรัญชนา แสนอุบล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายวรัญญู เติมประชุม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โรงเรียนเทศบาลศรีวิไล ๑ (บ้านหนองจันทน์)

         
 
                    นางหัสดี  ยุท่าบ่อ             นางสงกรานต์  วิเศษสม         นางสาววันทนีย์  อุดมผล        นางสายฝน  ดาวเศรษฐ์       

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิไล ๑ (บ้านศรีวิไล)

      
นางสาวพรทิพย์  ชนะดิษฐ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทวารี



นางทองดี  จิกจักร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญวิเวก



นางประสงค์  สอนนาม