นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
กองการประปา

นายฉลาด อุ่นกรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการผู้อำนวยการกองการประปานายนรชัย  ภูอ่าว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน