นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
โครงการกำจัดขยะต้นทาง

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

โครงการลดคัดแยกขยะใช้ประโยชน์จากขยะ (๓Rs) ประจำปี ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลศรีวิไล  อำเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ

***************************************

. หลักการและเหตุผล

              ปัจจุบัน ปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆประเทศ ในประเทศไทยเองก็กำลังเผชิญกับปัญหาการกำจัดขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นตลอดเวลา และยังไม่สามารถหาทางออกที่ดีได้ แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามหาวิธีการกำจัด และ ของเสียอันตรายจากบ้านเรือนเป็นปัญหาสำคัญ ครัวเรือนเป็นแหล่งกำเนิด ของของเสีย อันตรายจากชุมชนประมาณ 1 ใน 4 ของทั้งหมด และที่มาของเสียอันตรายจากชุมชนมากกว่าครึ่งที่กำจัด ในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย การถูกกำจัดพร้อมกับขยะมูลฝอยชุมชนหรือปล่อยทิ้งสู่ท่อน้ำเสีย หรือระบายสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง การกระทำเช่นนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของสาธารณะ และอาจส่งผลให้มีการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินอีกด้วย

              ดังนั้น เทศบาลตำบลศรีวิไล เห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายจากต้นทางที่ครัวเรือน จึงได้จัดทำโครงการลดคัดแยกขยะใช้ประโยชน์จากขยะ(๓Rs) ประจำปี ๒๕๕๗ นี้ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับประชาชน,นักเรียน,ครู สถานประกอบการ ร้านค้า

๒. วัตถุประสงค์

               ๒.๑ เพื่อดำเนินการคัดแยกขยะขยะมูลฝอย เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่      จะนำไปกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น

               ๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะหรือขยะอันตราย

               ๒.๓ เพื่อลดปริมาณของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอยรวมที่ต้องนำไปฝังกลบ

               ๒.๔ สร้างแนวทางการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

๓. เป้าหมายของโครงการ/การดำเนินกิจกรรม

                 เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม และมีการสร้างความสามัคคีและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน ที่สำคัญคือขยะมีปริมาณลดลงและหมดไป

๔. พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

              –เขตเทศบาลตำบลศรีวิไล

               -ประชาชน นักเรียน สถานประกอบการ ร้านค้าและโรงเรียน

               -ผู้นำชุมชน

๕. หน่วยงานรับผิดชอบ / ภาคีร่วมสนับสนุน

              -เทศบาลตำบลศรีวิไล

              -ประชาชนตำบลศรีวิไล

              -สถานประกอบการ ร้านค้าต่างๆ

              -นักเรียน,ครู

๖. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

             -เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๗

. แผนงาน / กิจกรรมการดำเนินงาน

            ๑. ขออนุมัติและดำเนินกิจกรรมและเริ่มดำเนินโครงการ

            ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการลดคัดแยกขยะใช้ประโยชน์จากขยะ(๓Rs) และแตงตั้งคณะทำงาน

เข้าร่วมกิจกรรม

            ๓ .อบรมและให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการ ผู้คัดแยกขยะ ผู้เก็บรวบรวมขยะ และผู้ทำหน้าที่กำจัดขยะ

            ๔. การจัดทำแผนงานคัดแยกขยะ สำหรับประชาชนและครู/นักเรียน

            ๕. กิจกรรมขยะพิษแลกแต้ม

            ๖. ศึกษาดูงาน ณ  หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในด้านจัดการขยะ

            ๗. ประเมินผล

๘. วงเงินงบประมาณ

                จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิไล หน้า ๑๒๒ ข้อ ๑.๑.๑ (๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการลดคัดแยกขยะใช้ประโยชน์จากขยะ (๓Rs) เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม ประชุม ประชาสัมพันธ์ ลด คัดแยกขยะ ใช้ประโยชน์จากขยะ ให้ชุมชนและประชาชนเก็บขยะในชุมชนนำมาแลกแต้มเพื่อเปลี่ยนเป็นสิ่งของและวัสดุ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(รายละเอียดแนบท้าย)

๙. เป้าหมายโครงการ

             ๑. ประชาชน นักเรียน สถานประกอบการและร้านค้า เกิดการตื่นตัวในการคัดแยกขยะหรือขยะมีพิษจากครัวเรือน โรงเรียนและสถานประกอบการ

             ๒. มีปริมาณขยะอันตรายที่คัดแยกและเก็บรวบรวม เพื่อรอการกำจัดที่ถูกต้อง

๑๐. ผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

             –  มีการดำเนินกิจกรรมด้านการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง

             –  การประเมินในปริมาณขยะที่ลดลง

๑๑. ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

               ชุมชนเข้าร่วมโครงการมีศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม สามารถเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               ๑. ได้รับความร่วมมือจากประชาชน

               ๒. ลดปริมาณของขยะและขยะที่มีพิษ

               ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

               ๔. ประชาชนรู้แนวทางการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

               ๕. ชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน สร้างพลังสามัคคี และจะสามารถขยายจากชุมชนเล็กๆในหมู่สมาชิก ไปสู่ชุมชนขนาดใหญ่และก่อให้เกิดการลดปัญหาขยะของชาติได้ในที่สุด