นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีวิไล

 
                    

                          
 
นายสมเกียรติ  ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล 
โทรศัพท์ 095-6149899


 
นายสนิท  คำบัว 
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
  โทรศัพท์ 086-2215842


นายบรรจง  ชนะดิษฐ์ 
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
  โทรศัพท์085-0018774นางเอื้อจิตร  พิมพะนิตย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล 
โทรศัพท์ 081-7682617
นายอุดมศักดิ์   แต้ธวัช
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
โทรศัพท์ 087-9492284
นายภคิน  พินิจมนตรี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิไล
โทรศัพท์  098-9053956