นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร