นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ของผู้มีส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสของภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจสำหรับประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลศรีวิไล  จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และผู้มาติดต่อราชการทุกท่านได้กรอกข้อมูลในเเบบสำรวจฯ โดยการเข้าสู่ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS)  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  https://itas.nacc.go.th/go/eit/3a7qcc
เพื่อดำเนินการเข้าสู่ระบบและกรอกข้อมูล 
ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว
สำนักงาน ป.ป.ช. จะไม่สามารถประเมินหน่วยงานได้
 

โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2565,10:59   อ่าน 139 ครั้ง