นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)


ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสของภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจสำหรับประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  เทศบาลตำบลศรีวิไล  จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ของหน่วยงาน ได้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปทุกท่าน ที่มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี  ทุกท่าน ได้กรอกข้อมูลในเเบบสำรวจฯ โดยดำเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS)  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/3a7qcc เพื่อดำเนินการเข้าสู่ระบบและกรอกข้อมูล ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. จะไม่สามารถประเมินหน่วยงานได้

โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2565,11:04   อ่าน 131 ครั้ง