นายสมเกียรติ ลามคำ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลศรีวิไล ขอเชิญชวนการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลศรีวิไล ขอเชิญชวนการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567 เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 - เดือนมกราคม - กันยายน 2566
† คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. สัญชาติไทย
2. เป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507  (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่า
บุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2507 ให้ถือว่าเกิด วันที่ 1 มกราคม 2507)
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล
4. ไม่เป็นผู้ที่รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือเทศบาล อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาล อบต. จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
 
† หลักฐานในการขึ้นทะเบียนดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม
สำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี)
 
† ผู้อื่นยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?
ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง  สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็น
ผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจติดต่อที่เทศบาลตำบลศรีวิไล กองสวัสดิการสังคม  โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ
 
† ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไหร่ ?
 ปัจจุบันได้จ่ายแบบขึ้นบันได ดังนี้
 อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท
 อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บาท
 อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บาท
 อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
 
*** ในกรณีผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา ***
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ได้ย้ายทะเบียนบ้านจากเทศบาล หรือ อบต. ที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิม   ยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น  คือเดือนกันยายน  
หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพต่อไป  ต้องไปจดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เทศบาลตำบลศรีวิไล  โดยเร็ว หลังจากได้ทำการย้ายทะเบียนบ้านมายังตำบลศรีวิไล  เพื่อเริ่มรับเงินที่แห่งใหม่ในเดือนตุลาคมของปีถัดไป  หากไม่ดำเนินการ ผู้สูงอายุจะเสียสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,09:23   อ่าน 61 ครั้ง